Δ. Εκπαιδευτικές Δράσεις

Δ1. Εργαστήρια για δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς

Μία από τις κύριες ομάδες-στόχους του προτεινόμενου έργου είναι η νεολαία και ιδιαίτερα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών. Η ομάδα αυτή καλύπτει τα παιδιά που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή η ομάδα-στόχος είναι ζωτικής σημασίας για το έργο, δεδομένου ότι στις ηλικίες αυτές είναι πιο εύκολο να διαμορφωθούν καταναλωτικές συνήθειες και συνειδήσεις αλλά και γιατί τα παιδιά έχουν σημαντική επίδραση στον ενήλικο πληθυσμό, δηλαδή τους γονείς.
Η ομάδα αυτή θα προσεγγιστεί μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την ετοιμασία ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς. Με αυτό τον τρόπο, και με τη βοήθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, τα θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων.
Η εφαρμογή αυτής της δράσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • ανάπτυξη του πληροφοριακού υλικού που θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το υλικό περιλαμβάνει φυλλάδια, παρουσιάσεις και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου που περιέχει έτοιμα σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, παιχνίδια κλπ. που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους στην τάξη.
  • επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μια σειρά 20 σεμιναρίων που θα διοργανώσει το παιδαγωγικό ινστιτούτο και θα αφορούν την χρήση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού

Τα εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Αναμένεται ότι περίπου 400 εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν.

Διάρκεια Δράσης: Σεπτέμβριος 2016 – Δεκέμβριος 2016

 

Δ2. Εργαστήρια για δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης

Οι δημοσιογράφοι και άλλοι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης είναι μια σημαντική ομάδα-στόχος, δεδομένου ότι μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων του έργου σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Η δράση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά σεμιναρίων τόσο για τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ και του ΚΥΠΕ όσο και για τους δημοσιογράφους άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα διεξαχθούν τέσσερα συνολικά εργαστήρια διάρκειας μιας ημέρας. Για την καλύτερη προώθηση των θεμάτων διαχείρισης των αποβλήτων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, θα ετοιμαστεί ενημερωτικό υλικό για χρήση από τους δημοσιογράφους.

Αναμένεται ότι τα εργαστήρια θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 60 δημοσιογράφοι.

Διάρκεια Δράσης: Αύγουστος 2015- Ιανουάριος 2016

 

Δ3. Εργαστήρια για τις τοπικές και δημόσιες αρχές

Οι τοπικές αρχές αλλά και οι δημόσιες αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του προγράμματος θα διεξαχθούν 20 εκπαιδευτικά εργαστήρια για τις τοπικές και δημόσιες αρχές που θα καλύπτουν όλες τις περιοχές της Κύπρου και θα αφορούν την ενημέρωση τους για θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων.
Αναμένεται ότι πάνω από 400 άτομα σε διάφορα επίπεδα της τοπικής και δημόσιας διοίκησης θα συμμετέχουν.

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος 2015- Μάρτιος 2016

 

Δ4. Εργαστήρια για τη βιομηχανία

Η βιομηχανία είναι ένα σημαντικό κοινό στόχος του προγράμματος αφού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο:

  • Σαν παραγωγός αποβλήτων, η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των αποβλήτων π.χ. μέσω βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας
  • Σαν παραγωγός προϊόντων, η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας π.χ. μέσω του περιορισμού χρήσης υλικού συσκευασίας στα προϊόντα της.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διενέργεια δέκα εργαστηρίων για την βιομηχανία με συμμετοχή περίπου 200 ατόμων.

Διάρκεια Δράσης: Μάρτιος 2015- Αύγουστος 2015